ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරි ආරම්භ කිරිමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමවරට ලේක් හවුස් ආයතනය වෙත පැමිණීම.

ஊடக அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல் முறையாக லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கு வருகை தந்த போது.

Inaugural visit to Lake House - ANCL after assuming duties as the Minister of Mass Media...(2019-03-08)

More Details