දරණාගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍යයින් හා දෙමාපියන් විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දරණාගම බක්මහ උළෙල සඳහා සහභාගීවෙමින්.

தரணாகம பாடசாலை பழைய மாணவர்கள் சங்கத்ம் மற்றும் பேற்றோர்களினால் வருடாவருடம் ஏற்பாடு செய்யப்படும் தரணாகம பக்மஹ பண்டிகயை பார்வையிடும் போது..

At the annual bak maha festival organized by Past Pupils and Parents of Daranagama Primary School in Biyagama...(2019-04-07)


More Biyagama Events...