ගරු හිරුෂි විජයවර්ධන මහත්මියගේ මුලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ලිය දිරිය වැඩසටහනේ තවත් එක් අධියරක් ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පි ප්‍රේමසිරි හේවාවසම් මහතා සහ ප්‍රවීණ සුපවේදී ශාන්ත මායාදුන්න මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙමින්

கௌரவ ஹிருஷி விஜயவர்தன அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் “லிய திரிய” நிகழ்ச்சி திட்டதின் மற்றும் ஒரு நிகழ்வு பிரபல அழகு கலை நிபுனர் பிரேமசிறி ஹேவாவசம் அவர்கள் மற்றும் பிரபல சமையல் கலைஞர் சாந்த மாயாதுன்ன ஆகியோரின் பங்கேற்புடன் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட போது..(2019-03-31)


මාගේ සංකල්පයක් අනුව බියගම ආසනයේ ඉදි කිරීමට නියමිත නව රජයේ රෝහල සඳහා ඉඩම වෙන් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා සහ එම අමාත්‍යංශ නිළධාරීන් සමග පවත්වන විශේෂ සාකච්ඡාව..

என்னுடைய கருத்திட்டத்திற்கமைய பியகம தேர்தல் தொகுதியின் அமைக்கப்பட உள்ள அரச வைத்தியசாலை ஒன்று அமைப்பதற்கு காணியை ஒதுக்கீடு தொடர்பாக காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ கயந்த கருநாதிலக்க அவர்களும் அமைச்சின் அதிகாரிகளுடனான இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது.

Holding a special discussion with Hon. Gayantha Karunatilleka & the Officials of the Ministry of Lands & Parliamentary Reforms to allocate a land for the proposed Government hospital to be built in Biyagama. @ Parliament of Sri Lanka..(2019-03-06)


මාගේ සංකල්පයක් අනුව බියගම ආසනයේ ඉදි කිරීමට නියමිත නව රජයේ රෝහල සඳහා ඉඩම වෙන් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා සහ එම අමාත්‍යංශ නිළධාරීන් සමග පවත්වන විශේෂ සාකච්ඡාව..

என்னுடைய கருத்திட்டத்திற்கமைய பியகம தேர்தல் தொகுதியின் அமைக்கப்பட உள்ள அரச வைத்தியசாலை ஒன்று அமைப்பதற்கு காணியை ஒதுக்கீடு தொடர்பாக காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கௌரவ கயந்த கருநாதிலக்க அவர்களும் அமைச்சின் அதிகாரிகளுடனான இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது.

Holding a special discussion with Hon. Gayantha Karunatilleka & the Officials of the Ministry of Lands & Parliamentary Reforms to allocate a land for the proposed Government hospital to be built in Biyagama. @ Parliament of Sri Lanka..(2019-03-06)


2019 නව වර්ෂයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරිම හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්, ප්‍රාදේශිය සභා අපේක්ෂකයන් ඇතුළු පක්ෂ සාමාජිකයන් සමඟ පැවති සුහද හමුව

2019 ஆம் ஆண்டு புது வருடத்தில் கடமைகள் ஆரம்பிக்கப்படதுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் எதிர்கால வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், பிரதேச சபை வேட்பாளர்கள் உட்பட பிரதேச சபை உறுப்பினர்களின் பங்கேற்புடன் கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது.

Commenced duties for 2019 new year in Biyagama Electorate and briefed United National Party supporters, Members & Candidates of Local and Provinvial Councils about the future programs of the Government and Party....(2019-01-02)


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පිටකෝට්ටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති “වැඩකරන - වැඩකරපු 72" එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වන සංවත්සරය සඳහා සහභාගී වුනෙමි.
ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களின் பங்கேற்பின் கீழ் பிடகோட்டையில் அமைந்துள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற “வெடகரண – வெடகரபு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் 72வது மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன்.
At the 72nd anniversary celebration of United National Party held at the party headquarters in Pitakotte under the patronage of party leader Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe under the theme "Weda karana weda karapu 72"..(2018-09-06)
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් සඳහා රුවන් විජයවර්ධන පදනම මඟින් නොමිලේ සංවිධානය කරනු ලබන විජය උදාන මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ හා රුපලාවණ්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2018 ආරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වුනෙමි.

கம்பஹா மாவட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கானருவான் விஜேவர்த்தனஅறக்கட்டளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் “விஜய உதான” மணமகள் அழங்கரிப்பு மற்றும் அழகுடிப்ளோமா பாடநெறியின் ஆரம்ப விழாவில் கலந்து கொண்டேன்.(2018-08-11)ගම්පෙරළිය කඩිනම් සංවර්ධන සංග්‍රාමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රි ලංකා” රජයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සදහා පොළි සහිත සහ රහිත නව ණය යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳව ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ ගරු කළමණාකාරතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් බියගම ආසනයේ සියලු ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රිවරුන් සහ ආසන සංවිධායකවරුන් දැනුවත් කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි.(2018-08-08)

கம்பெரலிய வளர்ந்து வரும் அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கிழ் நடமுறைபடுத்தப்படும் “என்டர் பைய்ஸ் இலங்கை” அரச சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வியாபரங்களுக்கான வட்டியில்லாத கடன் வசதிகள் மற்றும் வட்டியுடன் கடன் வழங்கும் நிகழ்வு தொடர்பாக பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கியின் முகாமையாளரின் பங்கேட்புடன் பியகம தொகுதியில் அனைத்து பிரதேச சபை உறுப்பினர்களும் தொகுதி அமைப்பாளர்களையும் அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்


මගේ උපන්දිනය නිමිත්තෙන් බියගම විහාර මහා දේවි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ළමුන් සඳහා ආහාර වේලක් සහ සිසුන් වෙත ඇස් කණ්නාඩි බෙදා දීම සිදුකරන ලදි. .

எனது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பியகம விகார மஹா தேவி சிறுவர் நிறுவனத்தின் குழந்தகைளுக்கு இரவு உணவு மற்றும் மூக்குக்கண்ணாடி வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன். .

Celebrated my birthday with the children of Vihara Maha Devi Child Development Center and provided vision aid for the children in need.(2018-08-04)


මාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සියඹලාපේ පුනයවර්යධනාරාම විහාරස්ථානයේ පැවැති ආගමික වතාවන් වලින් අනතුරුව පැවැති කිරි දානමය පිංකම.2018-08-04)


මාගේ ප්‍රතිපාදන යටතේ බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ස්වයං රැකියා පුහුණු පාඨමාලාව - 2017 සාර්ථකව නිම කරනු ලැබු අයවළුන් හට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුනෙමි.

எனது நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பியகம பிரதேச செயலகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 2017 ஆண்டுக்கான சுய தொழில் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சிநெறியை வெற்றிகரமாக நிறைவுசெய்த இப்பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் வசிப்போருக்கான சான்றிதல் வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்..(
Attended the certificate presentation ceremony held to recognize students who have successfully completed Entrepreneurial Development Programme (EDP) conducted by Biyagama Divisional Secretariat, program was funded by my Parliamentary centralized grants.2018-07-19)/

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලූම ආසන වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ සම්බන්ධිකාරකවරුන් සමග අබේසිංහ මහතාගේ වතුරගම මාවතේ පිහිටි නිවසේ පැවති විශේෂ රැස්වීම.

கம்பஹா மாவட்டத்தின் அனைத்து தொகுதிகளை பிரதிநித்துவபடுத்தும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் பங்கேற்புடன் எனது தலைமையில் தொகுதி வேற்பாளர் ஆபேசிங்க அவர்களின் வத்துரேகம மாவத்தையில் அமைந்துள்ள வீட்டில் இடம்பெற்ற விஷேட கூட்டத்தின் போது.

Special meeting held at the Wathuragama road residence of Mr. Abeysinghe with United National Party coordinators representing all electorates of Gampaha District.(2018-07-15)


ගම්පෙරලිය - කඩිනම් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ 2018 වසරේ ඉතිරි කාලය සඳහා සහ 2019 වසර පුරාවට දිවයින පුරා ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 15.07.2018 දින සියළු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මේ සබැඳිව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කල යුතු ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දී මාගේ මූලිකත්වයෙන්, දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන සංවිධායකවරුන් සහ සම්බන්ධිකාරකවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි. මෙහිදී පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමුවිය. (20180714)
1. ගම් වල වැව් හා අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
2. ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.
3. පාසල් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දියුණු කිරීම.
4. පාසැල් ක්‍රීඩාංගන සංවර්ධනය කිරීම.
5. ‘සතිපොළ’ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
6. ‘හරිත උයන’ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම.
7. විදුලි පහසුකම් සැපයීම
8. පන්සල් / කෝවිල් / පල්ලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
9. පුරාවිද්‍යා ස්ථානවල සංචාරක ආකර්ෂණය සඳහා පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කිරීම.
10. ග්‍රාමීය හා නාගරික මට්ටමින් නිවාස සංවර්ධනය.
11. ඉඩම් ඔප්පු නිකුත් කිරීම.
12. ‘ව්‍යවසාය ශ්‍රී ලංකා’ වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Government has decided to implement "Gamperaliya" - rapid rural development programme island-wide on an accelerated basis. The programme will be implemented for the remaining period of 2018 and will be extended to 2019 as well. On 15th July 2018 the programme will be commenced covering all the districts. We have held a special discussion in relation to the programme with our Organizers and Cordinators in Gampaha district to finalize the plans for Gampaha District at the Ministry of Defence. The programme comprises of twelve areas of which details are given below.
1. Developing village ranks and anicuts
2. Rural road development project
3. Enhancing school sanitary facilities
4. Development of School playgrounds
5. Development of Sathi Pola concept
6. Launch of "Haritha Udyana: concept
7. Electricity facilities for needy households.
8. Assistance to religious institutes
9. Developing archeological places as tourist attractions.
10. Housing development in rural and urban levels
11. Issuing land deeds.
12. Implementing the "Enterprise Sri Lanka" programme.(2018-07-07)මහජන මුදල් රුපියල් ලක්ෂ 500 වියදමින් ඉදිකරන ලද බියගම ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අති නවීන තෙමහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය 2018-07-06 දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැති තුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් විවෘත කර බියගම ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. අපගේ මීලඟ ඉලක්කය බියගමට දිගු කලක සිට අවශ්‍යව පවතින ජාතික මට්ටමේ රෝහලක් ලබා දීමයි. ඒ සඳහා ගරු අගමැති තුමාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය මත කඩිනම් පියවර ගනිමින් සිටින බව දැනුම් දෙමි.

பொது மக்களின் நிதியுதவின் கீழ் ருபா 500 மிலியன் செலவிட்டு புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மூன்று மாடிகள் கொண்ட கட்டித் தொகுதியை 2018 ஆண்டு ஜூலை மாதம் 06 திகதி கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் பொது மக்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டன. நிடண்டகாலம் குறைப்பாடாக இருந்த தேசிய வைத்தியசாலை பியகம பிரதேசத்திற்கு பெற்றத்தறுவது நமது அடுத்த கட்டமாகும். அதற்கு உரிய அனைத்து நடவடிக்கைகள் கௌரவ பிரமரின் வழிகாட்டளுக்கமைய செயல்படுத்தி வருகின்ரதமை குறிப்பிடதக்கது.

Hon. Prime Minister declared open the newly built state of the art three storey building complex of the Biyagama Divisional Secretariat on 06th July 2018. Cost of the project stands at LKR 50m and public funds were used to complete the project. Our next aim is to build a national scale public hospital in Biyagama since it has been long overdue, Hon. Prime Minister has extended his fullest support for the hospital project and we are working in a rapid speed to complete the task.(2018-07-07)
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පලාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරන විපක්ෂනායකවරුන් සමග පැවැති විශේෂ රැස්වීම.

கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ளூராட்சி சபைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுடனான இடம்பெற்ற விஷேடக் கூட்டத்தின் போது.

Held a special meeting with Opposition Leaders of Gampaha District Local Governments. (2018-07-04)
මාගේ විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන මඟින් ගම්පහ ආසනය තුළ ක්‍රියාත්මක “විජය උදාන සියනෑ දිවි සවිය 2018” ස්වයං රැකියාලාභින්ගේ අත්කම් හා විවිධ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය හා ඔවුන් වෙත සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුනෙමි.
என்னுடைய நிதியுதவியின் கீழ் கம்பஹா தொகுதியில் நடைமுறைபடுத்தப்பட்ட ‘விஜய உதான சியனே திவி சவிய 2018” சுயதொழிலாளர்களின் கலைகள் உட்பட பல்வேறு வேலைவாய்ப்புக்கான சான்றிதழ் வழங்கல் மற்றும் கண்காட்சியின் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டேன்.
Attended the exhibition and certificate presentation ceremony held in Gampaha to recognize entrepreneurs who have successfully completed their programs under the "Wijeya Udana Siyane Divi Saviya 2018" initiative. (2018-06-25)
ආරක්ෂක ‍රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ණ මැදිහත් වීමෙන් බියගම ප්‍රදේශයේ ස්වයං රැකියාලාභීන් වෙත තම ව්‍යාපාර සාර්ථකව දියුණු කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන දෙකක පමණ උපකරණ ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහයෙන් ප්‍රදානය කෙරිණ.

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின்முழு முனைப்புடன் பியகம பிரதேசகைத்தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய வியாபாரங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தேவையான 2 மில்லியன் ரூபா செலவில் உபகரணங்கள் இலங்கையின் கைத்தொழில் தோட்டச் சபையின் அனுசரணையின் கீழ் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. (2018-05-25)
ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු උවදුර වැලැක්වීම සඳහා බියගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයට දුම් යන්ත්‍ර පිරිනැමුවෙමි.

பிரதேசத்தில் டெங்கு நுளம்புகள் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேவையான டெங்கு ஒழிப்பு இயந்திரம் ஒன்றை பியகம சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்திற்கு வழங்கி வைத்தேன். (2018-05-25)

Empowered Biyagama Public Health Inspector's office with relevent tools to eradicate dengue virus.
නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “සැමට සෙවණ” ජාතික නිවාස වැඩ සටහනට සමගාමීව 2018 වසරේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව වෙත නිවාස ණය හා මුල්‍ය ප්‍රදානය කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුනෙමි.

வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர், ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி அமைச்சருமான கைளரவ சஜித் பிரேமதாச அவர்களின் கருத்திற்கமைய “செமெட செவன" தேசிய வீடமைப்புத் திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டில் கம்பஹா மாவட்டத்தில் குறைந்த வருமானம் பெறும் மக்களுக்கு வீட்டுவசதி, கடன்கள் மற்றும் நிதி நன்கொடைகளில் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.(2018-05-23)Presented housing loans and financial aid to low income families in Gampaha District under the "Semata Sevana" National housing program initiated by United National Party Deputy Leader, Minister of Housing & Construction Hon.Sajith Premadasa.(2018-05-23)මාකොළ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය විසින් 06 වන වරටත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වෙසක් තොරණ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගිවුනෙමි. (2018-04-30)
විජය උදාන ITN FM කෝකිල වසන්තය 2018 උත්සවශ්‍රීයෙන් ආරම්භ විය..(2018-04-21)
බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට තේරී පත්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීතුමන්ලා සහ මන්ත්‍රීතුමියන්ලා ආදර්ශවත් මහජන සේවාවන් ඉටුකිරීම සඳහා මා ඉදිරියේ දිව්රුම් දෙනු ලැබීය. பியகம பிரதேச சபைக்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்கள் தமது சேவைகளை வழங்குதவற்காக எனது முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமானம் செய்து கொண்டனர். (2018-03-26)

මාගේ ඉල්ලීම පරිදි බියගම ප්‍රදේශයේ තරුණ පරපුරේ ක්‍රීඩාශීලිත්වය වර්ධනය කර ගැනීම සදහා අවැසි ක්‍රීඩා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හෙයියන්තුඩුව ප්‍රදේශයේදී විවෘත කරන ලදී. (2018-03-15)

எனது கோரிக்கைக்கமைய பியகம பிரதேச இளைஞர்களின் திறமைகளை மேம்படுத்துவதற்கான விளையாட்டு பயிற்சி நிலையம் ஹெய்யந்துடுவ பிரதேசத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Declared open the Sports Development Training Center in Heiyanthuduwa with the aim of empowering youth in the area, project was done by National Youth Services Council.

බියගම වඩුවේගම තරුණයින් දැනුවත් කිරිමේ ජාතික යොවුන් පෙරමණේ වැඩමුළුවක් බියගමදී පැවැත්විණි. (2018-01-06)

பியகம வடுவேகம தேசிய இளைஞர் முன்னனியின் இளைஞர்களை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு பியகமையில் இடம்பெற்றது.

Held a special program with the members of National Youth Front - Biyagama wing in Waduwegama..

2018 නව වසරේ බියගම ආදරණීය ජනතාව සමඟ මහජන සේවා කටයුතු අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී ආරම්භ කළෙමි.

2018ம் ஆண்டில் பியகம அன்பான மக்களுடன் நமது புதிய காரியாலயத்தில் பொது சேவைகளை ஆரம்பித்து வைத்தேன்.

I was glad to start public services for 2018 at our new head office in Biyagama with my dear supporters..ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කසල කළමණාකරන නියමු ව්‍යාප්තියට සමගාමීව මාගේ ඉල්ලීම පරිදි හිටපු ජනාධිපතිනි අතිගරු චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ප්‍රතිපාදන යටතේ බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල කළමණාකරන ව්‍යාපෘතිය දිරිගැන්වීම සඳහා කසල බඳුන් 20,000ක්, කසල මළු 80,000ක් සහ ට්‍රැක්ටර් රථ 03ක් පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි.

எனது கோரிககைக்கமைய கம்பஹ மாவட்ட பியகம பிரதேச சபையின் கழிவு முகாமைத்துவதத்தினை சிறப்பாக செயற்படுத்துவதற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி அதிமேதகு சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்களின் நிதியுதவின் கீழ் 20,000 கழிவு கொள்கலன்கள், 80,000 குப்பைகளை சேகரிப்பதற்கான பைகள், மற்றும் மூன்று டிராக் வண்டிகள் ஆகியவற்றை வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்

Handed over 3 tractors, 20,000 bins and 80,000 garbage bags to the Biyagama Local Government's Solid Waste Management Program which is being carried out paralel to the Gampaha District Solid Waste Management Program. Her Excellency The Former President Chandrika Bandaranaike Funded the project from her allocated provisions.

බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව ජයග්‍රහනය කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ඨ අයුරින් සියල්ල සුදානම්. ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායමකින් සමන්විත අපේ කණ්ඩායමේ නාම යෝජනා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී මාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බාර දුන්නා..

பியகம பிரதேச சபையின் வெற்றிக்காக ஐக்கிய தேசிய கட்சி சிறந்த நிலமையில் தயாராகி உள்ளன.என்னுடைய தலைமையில் எமது குழுவினர்களுடன் வேட்பு மனுக்களை கம்பஹா மாவட்ட செயலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன..

Handed over the nominations for the Biyagama PS at the District Secretariat -Gampaha, United National Party is fully equipped to take power of the Biyagama Pradeshiya Sabha with a strong team with clean candidates..

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් සමඟ ඩිලාරෝ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණායතනයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. මෙම අවස්ථාව සදහා ශ්‍රි ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහාකොමසාරිස් ජේම්ස් ඩවුරිස් මහතාද සහභාගී විය.

கௌரவ பிரதம ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களுடன் டீலாரோ பணத்தாள் அச்சிடுதல் நிலையத்தை பார்வையிட சென்றோம். இந்நிகழ்வுக்கு பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் கௌரவ ஜேம்ஸ் டவுரீஷ் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்.

Paid an observation visit to the De LA Ru Currency Printers Lanka Ltd with Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe and British High Commissioner in Sri Lanka Hon. James Dauris.

රුවන් විජයවර්ධන අභියෝගතා කුසලානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ සහ පලාත සභා මන්ත්‍රී වරුන්ගේ කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟයේ විශේෂ අවස්ථා.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாகாண சபை உறுப்பினர்க ளுக்கிடையிலான இடம்பெற்ற ருவன் விஜேவர்தன சவால் கிண்ணம் -2017 கிரிக்கெட் போட்டி நிகழ்வின் போது.

Highlights of the match between Parliamentarians and the Provincial Councillors at the Ruwan Wijewardene Challenge Trophy 2017.

බියගම මාබිම පැවති සරුංගල් සැණකෙළියේදී.

பியகம மாபிமயில் இடம்பெற்ற பட்டம் கண்காட்சி நிகழ்வின் போது

Kite festival held in Mabima, Biyagama.More News ...