වෙසක් පුන් පෝය දිනය නිමිති කර ගනිමින් බියගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ පිහිටි පැවති ආගමික වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙමින්.

வெசாக் பண்டிகயை முன்னிட்டு பியகம தெர்தல் தொகுதியில் அமைந்துள்ள தல்வத்தை விஜயாராம விகாரையில் நடைபெற்ற மத வழிப்பாட்டில் கலந்து கொண்ட் போது. (2019-02-19)
බියගම බෝධිරාම විහාරස්ථානය

හෙයියන්තුඩුව තායි පන්සල.කඳුබොඩ විවේකාරාම විහාරස්ථානයසපුගස්කන්ද රජමහා විහාරයසියඹලාපේ පුණ්‍යවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයතල්වත්ත විජයාරාම විහාරස්ථානය


More Bodu Pubuduwa Events...