ශ්‍රී ලංකාව , ඉන්දියාව ඇතුළු දකුණු ආසියානු කළාප භාර පෝලන්ත ජනරජයේ ආරක්ෂක උපදේශක සහ සම්බන්ධීකාරක නිළධාරී ලෙස කටයුතු කරන කර්නල් රැඩොස්ලෝ ග්රේබ්ස්කි (Radoslaw Grabski )මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය. මෙම විශේෂ හමුවේදී දෙරටේ ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම පිළිබඳ සුහද සාකච්ඡාවක් පැවැත්විනි...(

இலங்கை மற்றும் இந்தியா உட்பட தென் ஆசிய வளாகத்தின் பொறுப்பதிகாரி போலந்து அரசாஙகத்தன் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியாக கடமையாற்றும் கேர்ணல் ரெடொல்ஷோ கிரேப்ஸ்கி அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுபடுத்துவது தொடர்பான விஷேட கலந்துரையாடலும் இதன் போது இடம்பெற்றன.2018-10-15)


More Diplomatics News...