ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පුහුණු පාඨමාලා සඳහා මුල්‍යධාරා සැපයීම වෙනුවෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන "ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන" දියත් කරමින්..

ஊடகவியலாளர்களுக்கு பயிற்சிகளை பெறுவதற்கு தேவையான நிதி உதவி வழங்குவதற்காக ஊடக அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள எசிதிசி ஊடக புலமை பரிசு வழங்கும் நிகழ்வின் போது @ Ministry of Parliamentary Reforms and Mass Media, Sri Lanka..(2019-03-15)

More Details