එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සංවිධානය කල එක්සත් අපේ මැයි දින රැලියේදී.

ஐக்கிய தேசிய கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்ப்பட்ட மே தின பேரணியின் போது.

At the "Eksath Ape" May day rally organized by United National Party.More Details