ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරි ආරම්භ කිරිමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමවරට ස්වාධීන රුපවාහිනි සේවයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වෙමින්..

ஊடக அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல் முறையாக சுயாதீன தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு வருகை தந்த போது.

Paid an observational visit to Independent Television Network after assuming duties as the Minister of Mass Media... (2019-03-06)

More Details