නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස පත්වු එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා සිය ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරිමෙන් අනතුරුව ප්‍රථම වරට අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී නිල වශයෙන් මා හමුවූ අවස්ථාව.

புதிதாக பதவியேற்ற விமானப்படை தளபதி ஏயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்கள் தனது கடமையில் பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முதலாக பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து உத்தியோகபூர்வமாக என்னைச் சந்தித்தார்....(2019-06-12)


More MOD News...