ජාතික නිදහස් අරගලයේ සුවිශේෂී නායකයන් දෙපළක් වන එෆ්.ආර් සේනානායක මැතිඳුන් ගේ 136 වන ඡන්ම දින සැමරුම සහ ඩී.එස් සේනානායක මැතිඳුන්ගේ 134 වන ඡන්ම දින සැමරුම් උත්සවයේදී හිටපු අමාත්‍ය රුක්මන් සේනානායක මහතා විසින් රචිත එෆ්.ආර් සේනානායක මැතිඳුන් පිළිබඳ චරිතාප්‍රදාන ග්‍රන්ථයක් එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට ගරු කතානායක කරු ජයසූරීය මැතිඳුන් සමඟ සහභාගි වුනෙමි

தேசிய சுகந்திர போராட்டத்தின் விஷேட தலைவர்களான எப்.ஆர் சேனாநாயக்க அவர்களின் 136 வது பிறந்த நாள் தினம் மற்றும் டீ.எஸ் சேனாநாயக்க அவர்களின் 134 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு முன்னால் அமைச்சர் கௌரவ றுக்மன் சேனாநாயக்க அவர்கள் எப்.ஆர் சேனாநாயக்க அவர்களின வாழ்கயை தொடர்பாக எழுதிய புத்தகத்தை வெளியிடும் நிகழ்வுக்கு கௌரவ சபாநாயகர் கரூ ஜயசூரிய அவர்களுடன் கலந்து கொண்டேன்....(2018-10-20)


More Social News...